UTN415 USB to RS-232訊號轉換器

日期 類型 版本 作業系統 描述 檔案大小 檔案格式 下載
2021-05-12 產品型錄

UTN415 產品型錄

296 KB PDF Download 1
2018-05-24 驅動程式 v2.4.2
 • Mac OS 10

Mac OS X 10.9 and above

61 KB ZIP Download 1
2018-05-24 驅動程式 v2.12.28
 • Win XP SP2
 • Win Server 2003 32-bit
 • Win Server 2003 64-bit
 • Win 7 32-bit
 • Win 7 64-bit
 • Win Server 2008 32-bit
 • Win Server 2008 64-bit
 • Win Server 2012 32-bit
 • Win Server 2012 64-bit
 • Win 8 32-bit
 • Win 8 64-bit
 • Win 8.1 32-bit
 • Win 8.1 64-bit
 • Win 10 32-bit
 • Win 10 64-bit

修正Windows 32/64 Bits 在部分主機板無法正常驅動設備問題

2 MB ZIP Download 1
1