AX990-1S1P 雙用擴充卡

日期 類型 版本 作業系統 描述 檔案大小 檔案格式 下載
2022-08-23 驅動程式 v1.22.3.0
 • Win 11 64-bit

v1.22.3.0

Driver for Windows  11 64bit
 

1 ZIP Download 1
2020-03-17 驅動程式 v1.18.5.0
 • Win 8 32-bit
 • Win 8 64-bit
 • Win 8.1 32-bit
 • Win 8.1 64-bit
 • Win 10 32-bit
 • Win 10 64-bit

v1.18.5.0

Driver for Windows 10、8.1、8

3 MB ZIP Download 1
2020-03-17 驅動程式 v1.12.3.0
 • Win XP SP2
 • Win XP 64-bit
 • Vista 32-bit
 • Vista 64-bit
 • Win 7 32-bit
 • Win 7 64-bit

v1.12.3.0

Driver for Windows XP、Vista、7

896 KB ZIP Download 1
2020-01-16 產品型錄

AX990-1S1P產品型錄

273 KB PDF Download 1
2020-01-15 驅動程式 第一版驅動程式
 • Win 2000 SP4
 • Win XP SP2
 • Win XP 64-bit
 • Vista 32-bit
 • Vista 64-bit
 • Win 7 32-bit
 • Win 7 64-bit
 • Win 8 32-bit
 • Win 8 64-bit
 • Win 8.1 32-bit
 • Win 8.1 64-bit
 • Win 10 32-bit
 • Win 10 64-bit

第一版驅動程式

5 MB ZIP Download 1
1